Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat gebeurt er met uw pensioenpremie en waarom wordt deze belegd?
Het pensioenfonds ontvangt pensioenpremie van de werknemers en de werkgever voor de opbouw van pensioen. Met dit geld wordt bij Aegon een nominaal pensioen (nog zonder jaarlijkse indexatie) ingekocht.

Aegon belegt de pensioenpremie in beleggingsdepot VNU1. Als Aegon de pensioenpremie niet zou beleggen is er op de pensioendatum slechts 30% van het geld aanwezig dat nodig is om levenslang aan u een pensioen uit te betalen. Ook als de premie alleen op een spaarrekening zou worden gezet is er op uw pensioendatum bij lange na niet voldoende geld op de spaarrekening om daar het pensioen van te kunnen betalen. Door te beleggen hoopt Aegon meer rendement te maken zodat er wel voldoende geld aanwezig is op uw pensioendatum. Als dit onverhoopt niet lukt, garandeert Aegon toch dat uw nominale pensioen levenslang wordt uitbetaald. Dit is namelijk met Aegon afgesproken in het ‘garantiecontract’.

Pensioenfonds VNU heeft ook zelf een beleggingsdepot: VNU2. Uit dit depot worden de reeds toegekende en eventuele toekomstige indexaties betaald. Om dezelfde reden als Aegon belegt ook Pensioenfonds VNU het eigen geld. Zou het pensioenfonds dit niet doen, dan is er op de lange termijn onvoldoende geld om ieder jaar de pensioenen mee te laten stijgen met de prijsinflatie.

Welk beleggingsopbrengsten en beleggingsrendementen Pensioenfonds VNU de afgelopen jaren heeft behaald kunt u lezen in het jaarverslag. U vindt de jaarverslagen bij documenten.
Waarom nemen pensioenfondsen risico met mijn geld?
Beleggen is nodig voor een goed pensioen. En beleggen zonder risico bestaat niet.

Doordat we in Nederland samen ons pensioen regelen, kunnen we ook samen beleggen. Daardoor delen we met elkaar de risico’s. Pensioenfondsen beleggen bovendien in vele verschillende soorten beleggingen en verspreid over de hele wereld. Daardoor wordt het risico nog meer gespreid.

Dat betaalt zich uit. Door de afgelopen tientallen jaren te beleggen, is er nu ruim twee keer zo veel geld in de gezamenlijke pensioenpotten dan wanneer het geld op een spaarrekening was gezet. Zonder de opbrengsten van beleggen was ons pensioen de helft lager.

Waar Pensioenfonds VNU in belegt, kunt u lezen in het beleggingsplan bij documenten.
Wat doen pensioenfondsen aan kostenbeheersing en –transparantie?
Doordat we in Nederland samen ons pensioen regelen, delen we ook samen de kosten. Daardoor is iedereen beter af. En minder kosten betekent meer pensioen.

Pensioenfondsen letten scherp op de kosten. De meeste kosten voor uw pensioen worden gemaakt bij het beleggen van het pensioengeld. Maar ook hier geldt: het is veel goedkoper om samen een grote pot met pensioengeld te beleggen dan ieder zijn eigen potje.

Pensioenfondsen zijn volstrekt helder over de kosten die ze maken. Alles over de kosten van Pensioenfonds VNU leest u in ons jaarverslag bij documenten.
Ik wil bellen, e-mailen of schrijven naar het pensioenfonds, waar kan ik terecht?
Klik op: contactgegevens voor ons adres, telefoonnummer of e-mailadres.
Hoe hoog is mijn pensioen?
De hoogte van uw pensioen staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Als u werknemer bent of reeds pensioen ontvangt, dan krijgt u ieder jaar een (Uniform) Pensioenoverzicht van ons. Voormalige werknemers krijgen eens in de vijf jaar een Uniform Pensioenoverzicht. Voor uw totale pensioenoverzicht inclusief AOW en pensioenen van andere werkgevers kunt u kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Meer weten over hoe uw pensioenregeling in elkaar zit? Klik dan op:
Hoe word ik geïnformeerd over de hoogte van mijn pensioen?
Als u werknemer bent krijgt u ieder jaar een (Uniform) Pensioenoverzicht van ons.

Voormalige werknemers krijgen eens in de vijf jaar een Uniform Pensioenoverzicht.

Zes maanden voor uw standaard pensioendatum ontvangt u een brief van ons. In deze brief staat het pensioen dat u gaat krijgen op de standaard pensioendatum. Daarnaast staan in deze brief al uw keuzemogelijkheden zoals uitstel van uw pensioen, hoog-laag en uitruil uitgelegd, inclusief de gevolgen voor de hoogte van uw pensioen als u van een keuzemogelijkheid gebruikmaakt.

Als u pensioen ontvangt, krijgt u ieder jaar een Pensioenoverzicht. Daarnaast ontvangt u ieder jaar in januari een brief over de eventueel toegekende indexatie en een jaaropgave voor uw aangifte inkomstenbelasting.
Heb ik recht op pensioen bij Stichting Pensioenfonds VNU?
Als u niet zeker weet of u pensioen bij ons heeft opgebouwd, neem dan contact met ons op. Klik op: contactgegevens voor ons adres, telefoonnummer of e-mailadres.
Kan ik mijn pensioen af laten kopen?
Normaal gesproken wordt ouderdomspensioen per maand uitbetaald vanaf de pensioendatum zolang u leeft. Bij afkoop wordt de waarde van uw pensioen in één bedrag uitbetaald. U heeft dan één keer meer geld in handen, maar daarna krijgt u niets meer. U kunt uw pensioen alleen af laten kopen als het bruto pensioen per jaar gelijk of lager is dan €  474,11. Dit is de afkoopgrens voor klein pensioen in 2018. De afkoopgrens voor klein pensioen wordt ieder jaar aangepast.

Afkoop kan op de volgende momenten:
 • Tussen 2 jaar en 2,5 jaar na uitdiensttreding als er geen verzoek tot waardeoverdracht is ingediend.
 • Op uw pensioendatum.
 • Bij uw overlijden als het partnerpensioen ingaat en dit is lager dan de afkoopgrens voor klein pensioen. Uw partner krijgt dan de afkoopwaarde.
Gevolgen afkoop voor belastingen, uitkeringen en toeslagen van de overheid:
Als u een relatief groot bedrag ineens ontvangt, kan dit gevolgen hebben voor uitkeringen en toeslagen die ontvangt van de overheid. Laat u hierover vooraf goed informeren door de overheidsinstantie van wie u de uitkering of toeslag ontvangt.

Op het afkoopbedrag houden wij de wettelijke inhoudingen in, zoals loonbelasting en premies volksverzekeringen.
Wie besturen het pensioenfonds?

Pensioenfondsen worden bestuurd door werkgevers en werknemers. Ook gepensioneerden zijn vertegenwoordigd in het bestuur. De taak van de bestuursleden is om in de besluiten die zij nemen de belangen van werknemers, pensioengerechtigden en de werkgever op evenwichtige wijze af te wegen. De bestuursleden namens de werkgever worden benoemd door de werkgever en de bestuursleden namens de werknemers en pensioengerechtigden worden benoemd na verkiezingen onder de werknemers en pensioengerechtigden.

Bestuursleden van pensioenfondsen voldoen aan hoge eisen. Zij zijn geschikt. Niet alleen qua deskundigheid, ook qua vaardigheden en integer gedrag. De Nederlandsche Bank toetst of bestuursleden geschikt en betrouwbaar zijn voordat zij aan hun taak beginnen. Ook zijn bestuursleden verplicht hun deskundigheid aantoonbaar op peil te houden. Pensioenfondsen stellen daarvoor een plan op. Ook evalueren zij ieder jaar hun functioneren en eens in de drie jaar laten zij dit doen door een externe partij.

Een bestuurslid wordt benoemd voor vier jaar en kan twee keer worden herbenoemd. De maximale zittingstermijn is 12 jaar.

Hier vindt u op onze website de huidige leden van Het bestuur.

Heb ik zelf invloed in mijn pensioenfonds?

Anders dan bij andere financiële instellingen hebben deelnemers via de governancestructuur van pensioenfondsen invloed op het beleid. Pensioenfondsbesturen leggen bijvoorbeeld verantwoording over hun beleid af aan werknemers en pensioengerechtigden die zitting hebben in het verantwoordingsorgaan.

Hier vindt u op onze website de huidige leden van Het verantwoordingsorgaan

Hoe is het toezicht op pensioenfondsen geregeld?

Het toezicht op pensioenfondsen is intensief. Voor pensioenfondsen gelden twee vormen van toezicht. Intern toezicht en extern toezicht.

Extern toezicht

Pensioenfondsen vallen onder het toezicht van ‘De Nederlandsche Bank’ (DNB) waar het gaat om hun financiële gezondheid en om de geschiktheid van bestuurders. De ‘Autoriteit Financiële Markten’ (AFM) houdt toezicht op het gedrag en de integriteit van pensioenfondsbestuurders en de communicatie over pensioen. Daarnaast vallen pensioenfondsen voor bepaalde onderwerpen ook onder het toezicht van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Intern toezicht

Het interne toezicht op ons pensioenfonds gebeurt jaarlijks door een visitatiecommissie. Het intern toezicht ziet toe op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. Het intern toezicht is ook belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Daarover wordt verantwoording afgelegd aan het verantwoordingsorgaan, de werkgever en in het bestuursverslag. In het jaarverslag van ons pensioenfonds bij documenten leest u wat het intern toezicht van het fonds vindt.

Het bestuur legt altijd over de bestuurstaken verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers namens de werknemers, gepensioneerden en de werkgever. Ook het intern toezicht legt verantwoording af over de manier waarop het intern toezicht wordt uitgevoerd. Ook in de Code pensioenfondsen leest u meer over hoe dit is ingericht.

Wat is het beloningsbeleid van Stichting Pensioenfonds VNU?

Bestuursleden en leden van het verantwoordingsorgaan die nog in dienst zijn bij Nielsen ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden die ze verrichten voor het pensioenfonds. De pensioengerechtigde leden die niet meer werkzaam zijn bij Nielsen ontvangen een bescheiden jaarlijkse vaste vergoeding. Uitgangspunt voor de vergoedingen is de Code pensioenfondsen. Op basis van deze code voert het pensioenfonds een beheerst en duurzaam beloningsbeleid. De exacte hoogte van deze vergoeding kunt u vinden in ons jaarverslag bij documenten.


Indexatie en netto pensioen

Wordt mijn pensioen geïndexeerd?
Pensioenfonds VNU probeert uw pensioen ieder jaar te verhogen. Dit heet indexeren. Omdat indexatie door het pensioenfonds zelf wordt betaald, kan dit alleen als het pensioenfonds over voldoende buffers beschikt. Hoeveel buffer het pensioenfonds heeft wordt uitgedrukt in de beleidsdekkingsgraad. Het lukt niet altijd om de pensioenen te verhogen. Als het financieel tegenzit en de beleidsdekkingsgraad niet hoog genoeg is, kan het zo zijn dat Stichting Pensioenfonds VNU niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen. Dit heet inhaalindexatie. Inhaalindexatie is geen automatisme en wordt door het bestuur besloten.
Hoe wordt mijn pensioen geïndexeerd?
Pensioenfonds VNU probeert uw pensioen ieder jaar te verhogen. Dit heet indexeren. Het pensioenfonds streeft er naar om het opgebouwde pensioen van werknemers ieder jaar te verhogen aan de hand van de stijging van de lonen. Voor mensen die uitdienst zijn of al pensioen ontvangen streeft het pensioenfonds er naar om het pensioen ieder jaar te verhogen aan de hand van de stijging van de prijzen. Als het pensioen wordt verhoogd, gebeurt dit op 1 januari van het betreffende jaar.

Voor het vaststellen van de stijging van de lonen kijkt het pensioenfonds naar het indexcijfer ‘cao-lonen (per uur incl. bijzondere beloningen) Particuliere bedrijven’ gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het pensioenfonds kijkt hoeveel de lonen in de periode van oktober tot oktober zijn gestegen. Voorbeeld: voor de verhoging per 1 januari 2016 wordt gekeken naar de stijging tussen oktober 2014 en oktober 2015.

Voor het vaststellen hoeveel de prijzen het afgelopen jaar zijn gestegen kijkt het pensioenfonds naar de ‘Consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid’, gepubliceerd door het CBS. Het pensioenfonds kijkt hoeveel de prijzen in de periode van oktober tot oktober zijn gestegen.

Voor Nielsen Media Research B.V. (NMR) werd tot en met 2015 gekeken naar de periode augustus tot augustus. Om de methodiek voor NMR gelijk te trekken met de andere ondernemingen van Nielsen in Nederland, wordt voor de indexatie per 1 januari 2016 éénmalig gekeken naar de periode augustus 2014 tot oktober 2015.

Het bestuur besluit jaarlijks óf de pensioenen worden verhoogd en zo ja of de pensioenen geheel of gedeeltelijk meegroeien met de van stijging van de lonen (voor werknemers) dan wel de prijzen (voor mensen die uitdienst zijn of reeds pensioen ontvangen). Het bestuur kijkt hierbij onder andere naar de beleidsdekkingsgraad en de verwachtingen voor de toekomst.

Wilt u weten hoeveel uw pensioen de afgelopen jaren is geïndexeerd? Zie het Pensioen 123 en klik op:
Waarom is de inflatie volgens CBS anders dan mijn indexatiepercentage?
Het CBS publiceert in de media vaak de ‘Consumentenprijsindex alle huishoudens’. De ‘Consumentenprijsindex alle huishoudens’ geeft aan hoeveel de prijs van goederen en diensten in een bepaalde periode zijn gestegen (of gedaald). Als belastingen (BTW), accijnzen of subsidies op goederen veranderen heeft dit ook invloed op de stijging van de prijzen. Ook deze veranderingen worden in de consumentenprijsindex meegenomen.

Het pensioenfonds kijkt voor de stijging van de prijzen naar de ‘Consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid’. In deze prijsindex worden veranderingen veroorzaakt door belastingen, accijnzen of subsidies niet meegenomen. Hierdoor kan het zijn dat het inflatiepercentage dat u in de media hoort, anders is dan het percentage dat het pensioenfonds hanteert.

Ook de periode waarin de prijzen zijn gestegen kan verschillen. Het pensioenfonds kijkt bijvoorbeeld voor de indexatie per 1 januari 2016 voor de gepensioneerden naar de stijging van de prijzen in de periode oktober 2014 tot oktober 2015. In de media wordt ook over andere periodes verteld hoeveel de prijzen zijn gestegen.

Het pensioenfonds hanteert de afgeleide prijsindex omdat de overheid koopkrachtverlies door de ene belastingmaatregel vaak compenseert met een andere belastingmaatregel. Als uw koopkracht bijvoorbeeld achteruit gaat door een BTW verhoging kan de overheid dit compenseren door een lagere loonheffing op uw pensioen. Een BTW verhoging wordt meegenomen in de ‘Consumentenprijsindex alle huishoudens’. Als het pensioenfonds op basis hiervan zou indexeren, wordt u tweemaal gecompenseerd.
Hoeveel is mijn netto pensioen na inhouding van premies en belastingen?
Op uw bruto pensioen wordt loonheffing en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringwet ingehouden. Rond de datum waarop u het pensioen voor de eerste keer ontvangt, krijgt u van het pensioenfonds een bruto-netto opgave. Daarna krijgt u een opgave iedere keer als het netto pensioen wijzigt. Op deze opgaven kunt u zien wat de inhoudingen op het bruto pensioen zijn geweest.

Omdat de belastingen en andere inhoudingspercentages van jaar tot jaar veranderen, kunnen wij niet vooraf exact zeggen hoeveel het netto pensioen zal zijn. Voor een globale inschatting van uw netto pensioen kunt u contact opnemen met de pensioenadministratie: contactgegevens.
Waarom gaat mijn netto pensioen omlaag, ondanks de indexatie?
Als de prijzen weinig stijgen, we zeggen dan ‘de inflatie is laag’, zal ook de indexatie laag zijn. Als de wettelijke inhoudingen meer omhoog gaan dan dat uw bruto pensioen stijgt, kan het zo zijn dat u toch een lager netto pensioen ontvangt.

Pensionering

Moet ik zelf actie ondernemen om mijn pensioen in te laten gaan?
Als u in Nederland woont en het pensioen op leeftijd 65 in wil laten gaan, hoeft u in principe geen actie te ondernemen. Als u in het buitenland woont of op een andere datum met pensioen wilt gaan, wellicht wel. Pensioenfonds VNU stuurt u zes maanden voordat u 65 jaar wordt een brief met de hoogte van uw pensioenaanspraken en alle keuzemogelijkheden. Om deze brief te kunnen sturen is het belangrijk dat wij uw adres weten. Als u in Nederland woont krijgen wij adreswijzigingen automatisch via de Gemeentelijke Basis Administratie, als u in het buitenland woont moet u dit zelf aan ons doorgeven. Als u twijfelt of het pensioenfonds het juiste adres van u heeft, verzoeken wij u ook contact met ons op te nemen.

Ook als u eerder dan 65 jaar met pensioen wilt gaan verzoeken wij u dit minimaal zes weken voor de gewenste pensioendatum aan ons door te geven.
Kan ik eerder of later met pensioen?
Voor de meesten van u gaat het ouderdomspensioen standaard in op 65 jaar. Voor huidige werknemers geldt conform hun huidige pensioenregeling een standaard pensioenleeftijd van 67 jaar, maar het pensioen dat zij tot 1 januari 2015 hebben opgebouwd heeft ook de standaard pensioenleeftijd van 65 jaar. U kunt er voor kiezen om eerder, later of precies op uw AOW datum met pensioen te gaan. Hieronder vertellen wij u wat mogelijk is, welke voorwaarden er zijn en met een paar voorbeelden laten wij zien wat het mogelijke effect is op uw pensioen.

Uitstel van uw pensioen
Als u de ingang van uw ouderdomspensioen uitstelt, gaat het pensioen later in dan de standaard pensioendatum. Vanaf deze latere datum ontvangt u een hoger pensioen. Bij uitstel gelden de volgende voorwaarden:
 • U meldt uw wens tot uitstel minimaal 6 maanden voor de standaard pensioendatum bij het pensioenfonds.
 • Uitstel kan tot maximaal vijf jaar na de AOW-datum.
 • Tijdens de uitstelperiode vindt er geen pensioenopbouw meer plaats.
 • Zodra het ouderdomspensioen door uitstel hoger wordt dan 100% van het pensioengevend loon moet het ingaan.
Voorbeeld 1:
Mevrouw A.C. Nielsen is 64 jaar en werkneemster bij NMR. Zij heeft de volgende pensioenen:
 • Ouderdomspensioen vanaf 65 jaar: €  15.000,--
 • Ouderdomspensioen vanaf 67 jaar €  3.000,--
Mevrouw Nielsen wil weten wat haar pensioen zal zijn als zij op leeftijd 68 jaar met pensioen gaat. Het pensioen op leeftijd 65 jaar wordt 3 jaar uitgesteld en het pensioen op 67 jaar wordt 1 jaar uitgesteld. Met hulp van de pensioenadministratie vindt zij in het pensioenreglement op de website met welke factoren zij haar pensioen moet vermenigvuldigen:
€  15.000,-- x 127,75% =€  19.162,50
€  3.000,-- x 108,79% = €  3.263,70
Totaal bruto jaarpensioen op 68 jaar €  22.426,20
Voorbeeld 2:
De heer Van de Pers is 63 jaar en heeft vroeger bij VNU gewerkt. Hij werkt nu bij een krantenkiosk en heeft in het verleden het volgende pensioen opgebouwd bij Pensioenfonds VNU:
 • Ouderdomspensioen vanaf 65 jaar: €  10.000,--
De heer Van de Pers is van plan tot 67 jaar bij de kiosk door te werken en wil weten wat zijn pensioen zal zijn als hij het pensioen dat hij bij VNU heeft opgebouwd op leeftijd 67 laat ingaan. Het pensioen wordt 2 jaar uitgesteld. Met hulp van de pensioenadministratie vindt hij in het pensioenreglement op de website met welke factor hij zijn pensioen moet vermenigvuldigen:
 • €  10.000,-- x 117,45% = €  11.745,00
Vervroegen van uw pensioen
Als u de ingangsdatum van uw ouderdomspensioen vervroegt gaat het pensioen eerder in dan de standaard pensioendatum. Vanaf deze eerdere datum ontvangt u een lager pensioen. Bij vervroeging moet u met het volgende rekening houden:
 • Ingang van het pensioen kan op zijn vroegst vanaf 55 jaar.
 • U meldt uw wens tot vervroeging minimaal 6 weken voor de beoogde pensioendatum.
 • Bij vervroeging vóór pensioenleeftijd 60 geldt de fiscale eis dat het arbeidzame leven moet zijn beëindigd.
 • Het belastingtarief is tot uw AOW-leeftijd hoger dan daarna.
 • Het pensioen is niet alleen lager doordat het wordt vervroegd, maar ook doordat de pensioenopbouw eerder stopt.
Voorbeeld 3:
De heer V.N.U. Media is 59 jaar en werknemer bij Nielsen B.V.. Hij heeft de volgende pensioenen opgebouwd:
 • Ouderdomspensioen vanaf 65 jaar: €  15.000,--
 • Ouderdomspensioen vanaf 67 jaar €  3.000,--
De heer Media wil weten wat zijn pensioen zal zijn als hij op leeftijd 61 jaar met pensioen gaat. Het pensioen op leeftijd 65 jaar wordt 4 jaar vervroegd en het pensioen op 67 jaar wordt 6 jaar vervroegd. Met hulp van de pensioenadministratie vindt hij in het pensioenreglement op de website met welke factoren hij zijn pensioen moet vermenigvuldigen:
€  15.000,-- x 74,51% = €  11.176,50
€  3.000,-- x 63,46% = €  1.903,80
Totaal bruto jaarpensioen op 61 jaar €  13.080,30
Voorbeeld 4:
Mevrouw U.I.T. Gever is 58 jaar en heeft vroeger bij VNU gewerkt. Zij heeft in het verleden het volgende pensioen opgebouwd bij Pensioenfonds VNU:
 • Ouderdomspensioen vanaf 65 jaar: €  10.000,--
Mevrouw Gever is van plan om haar pensioen op leeftijd 60 in te laten gaan en wil weten wat dan haar pensioen zal zijn. Het pensioen wordt 5 jaar vervroegd. Met hulp van de pensioenadministratie vindt zij op de website van Pensioenfonds VNU met welke factor zij haar pensioen moet vermenigvuldigen:
 • €  10.000,-- x 69,57% = €  6.957,00
De in de voorbeelden gehanteerde omrekeningspercentages kunnen jaarlijks door het pensioenfonds worden aangepast!
Welke keuzemogelijkheden heb ik?
Naast het vervroegen en uitstellen van uw pensioen kunt u er ook voor kiezen om de eerste jaren een hoger pensioen te ontvangen en daarna een lager pensioen. Dit noemen we ‘hoog-laag’. Ook kunt u ervoor kiezen om het partnerpensioen op de pensioendatum geheel of gedeeltelijk om te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Als u een partner heeft, moet hij of zij hier wel schriftelijk toestemming voor geven. Kijk voor al uw keuzemogelijkheden in Pensioen 123 en klik op:
Wanneer ontvang ik mijn pensioen?
Ouderdomspensioen wordt vanaf de pensioendatum maandelijks aan u uitbetaald zolang u leeft. Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u overlijdt en wordt maandelijks, levenslang aan uw partner uitgekeerd.

De betaaldata van Stichting Pensioenfonds VNU zijn:
Wanneer krijg ik een AOW-uitkering?
Vanaf welk moment u van de overheid een AOW-uitkering ontvangt is afhankelijk van uw geboortedatum. De huidige stand van zaken is volgens de overheid als volgt:
U bent geboren U krijgt AOW in Uw leeftijd als uw AOW start is
voor 1 januari 1948 2012 of eerder 65
na 31 december 1947 en voor 1 december 1948 2013 65 en 1 maand
na 30 november 1948 en voor 1 november 1949 2014 65 en 2 maanden
na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950 2015 65 en 3 maanden
na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951 2016 65 en 6 maanden
na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952 2017 65 en 9 maanden
na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953 2018 66
na 31 december 1952 en voor 1 september 1953 2019 66 en 4 maanden
na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954 2020 66 en 8 maanden
na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955 2021 67
Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De AOW-leeftijd wordt steeds 5 jaar van te voren bekend gemaakt door de overheid. In 2022 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. In 2023 blijft de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. U ontvangt uw eerste AOW-pensioen vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt.

De betaaldata van de AOW-uitkering zijn:
Hebben bijverdiensten invloed op mijn pensioen?
Na uw pensionering mag u bijverdienen. Dit heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw pensioenuitkering. Uitzondering op deze regel is als u arbeidsongeschikt bent en een WAO- of WIA-uitkering ontvangt: als gevolg van bijverdiensten wordt uw WAO- of WIA-uitkering verlaagd en eventueel ook uw arbeidsongeschiktheidspensioen.
Hoe geef ik een nieuw bankrekeningnummer door?
Als het bankrekeningnummer waarop u uw pensioenuitkering ontvangt niet meer juist is, dient u zo spoedig mogelijk het nieuwe IBAN-rekeningnummer aan ons door te geven. Dit kunt u doen door een brief te schrijven met daarin het nieuwe IBAN-rekeningnummer, uw burgerservicenummer (BSN) en uw handtekening. U stuurt de brief inclusief een kopie van uw bankafschrift en een kopie van uw legitimatiebewijs naar:

Stichting Pensioenfonds VNU
p/a RiskCo Administrations B.V.
Afdeling Pensioenadministratie
Postbus 12079
1100 AB Amsterdam

Belangrijke gebeurtenissen in uw leven

Ik heb sinds kort een partner, moet ik dat melden aan het pensioenfonds?
Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, hoeft u dat niet aan ons te melden. Deze informatie krijgen wij automatisch van de Gemeentelijke Basis Administratie. Als u gaat samenwonen, geeft u dit wel door aan Pensioenfonds VNU. In geval van uw overlijden komt uw gehuwde of geregistreerde partner mogelijk in aanmerking voor het partnerpensioen.

Let op: als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen en aan kunnen tonen dat u een gezamenlijke huishouding heeft die vóór uw pensioendatum is gestart. Wij verzoeken u een kopie van uw notarieel samenlevingscontract op te sturen naar Stichting Pensioenfonds VNU.
Ik ben vader/moeder geworden, moet ik dat melden aan het pensioenfonds?
De geboorte van een kind hoeft u niet aan ons te melden. In uw pensioenregeling is een voorziening getroffen voor uw kinderen voor het geval u komt te overlijden. Ieder kind jonger dan 18 jaar komt dan in aanmerking voor wezenpensioen. Kinderen ouder dan 18 jaar die nog studeren of invalide zijn, ontvangen een wezenpensioen tot maximaal hun 27ste verjaardag.
Ik kom te overlijden, krijgen mijn partner en kinderen pensioen?
In geval van uw overlijden, komen uw partner en kinderen mogelijk in aanmerking voor partnerpensioen en wezenpensioen. Als u in Nederland woont krijgt het pensioenfonds via de Gemeentelijke Basis Administratie automatisch bericht van uw overlijden. Het pensioenfonds neemt na uw overlijden zelf contact op met uw nabestaanden en zal beoordelen of zij in aanmerking komen voor partner- en of wezenpensioen. De hoogte van het partnerpensioen en wezenpensioen staat vermeld op het (Uniform) Pensioenoverzicht dat u periodiek van ons ontvangt.
Ik ga scheiden, moet ik dat melden aan het pensioenfonds?
Van een echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap krijgt het pensioenfonds bericht via de Gemeentelijke Basis Administratie. Als ongehuwd samenwonende dient u de beëindiging van de samenleving zelf aan het pensioenfonds door te geven. Daarnaast stuurt uzelf de afspraken die u heeft gemaakt bij de scheiding naar het pensioenfonds. Afspraken kunnen bijvoorbeeld zijn vastgelegd in een echtscheidingsconvenant, huwelijkse voorwaarden of het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’. Het ingevulde en ondertekende formulier, ook wel ‘vereveningsformulier’ genoemd, stuurt u binnen twee jaar na de echtscheiding naar het pensioenfonds.
Ik ga scheiden, wat zijn de gevolgen voor mijn pensioen?
Een scheiding heeft gevolgen voor uw ouderdomspensioen en partnerpensioen. Laat u voorafgaand aan de scheiding informeren door een jurist die goed op de hoogte is van pensioen en echtscheiding, zodat de afspraken die u met uw ex-partner maakt, goed op papier worden vastgelegd.

Gevolgen voor het ouderdomspensioen:
Na een scheiding heeft uw ex-partner recht op de helft van uw ouderdomspensioen indien u getrouwd was of u een partnerschap bij de burgerlijke stand had laten registreren. Dit recht heeft uw ex-partner ook als u gescheiden bent van tafel en bed. Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd toen u getrouwd was of toen u een geregistreerd partnerschap had. We noemen dit ‘verevening’. U geeft de vereveningsafspraken aan het pensioenfonds door middels het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’. Uw ex-partner én u krijgen allebei een pensioenoverzicht van het pensioenfonds.

Vanaf uw pensioendatum ontvangen u en uw ex-partner verevend ouderdomspensioen. Als uw ex-partner eerder overlijdt dan u, krijgt u (alsnog) het hele ouderdomspensioen. Als u overlijdt vóór uw ex-partner, krijgt uw ex-partner geen deel van uw ouderdomspensioen. Dus als u overlijdt stopt het (verevende) ouderdomspensioen sowieso. Uw ex-partner krijgt dan mogelijk een ‘bijzonder partnerpensioen’.

U kunt samen ook andere afspraken maken. Dit kan in de huwelijkse voorwaarden, in de voorwaarden voor het partnerschap of in het echtscheidingsconvenant.

Gevolgen voor het partnerpensioen
Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van scheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of het einde van het samenwonen. Dit wordt ‘bijzonder partnerpensioen’ genoemd. Zowel u als uw ex-partner ontvangt hierover bericht van het pensioenfonds.

Als uw ex-partner afstand doet van het recht op partnerpensioen, dan moet u het pensioenfonds informeren. De afwijkende afspraak over het partnerpensioen moet zijn opgenomen in een (scheidings)convenant dat door beide ex-partners is ondertekend. Het pensioenfonds beoordeelt zelf of het aan de afwijkende afspraak meewerkt. Pas als de afspraak door het pensioenfonds schriftelijk is bevestigd, is deze geldig.
Ik ga uitdienst, wat zijn de gevolgen voor mijn pensioen?
Als u uitdienst gaat stopt de pensioenopbouw. Ook het tijdelijk partnerpensioen is dan niet meer voor u verzekerd. U ontvangt van het pensioenfonds een overzicht van de tot dat moment opgebouwde pensioenen.

Als u naar een andere werkgever gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat vraagt u aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij Stichting Pensioenfonds VNU en wordt het vanaf uw standaard pensioendatum of een andere door u gekozen pensioendatum, aan u uitbetaald.

Als u van werkgever verandert, betaalt u geen premie meer aan Stichting Pensioenfonds VNU en gaat u verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.
Ik ben arbeidsongeschikt, wat zijn de gevolgen voor mijn pensioen?
Als u tijdens uw dienstverband bij Nielsen voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, heeft u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Iemand is arbeidsongeschikt als hij of zij meer dan twee jaar ziek is. De premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Als u volledig arbeidsongeschikt bent, bouwt u ook volledig pensioen op. Dan hoeft u geen premie meer te betalen. Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, bouwt u voor een deel pensioen op. Voor dat deel betaalt u dan geen premie meer. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV. U wordt net als de huidige werknemers jaarlijks over uw pensioen geïnformeerd middels een Uniform Pensioenoverzicht.

Als u ná uitdiensttreding arbeidsongeschikt wordt, ontvangt u van Pensioenfonds VNU geen (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw.
Ik ga in deeltijd werken, wat zijn de gevolgen voor mijn pensioen?
Als u in deeltijd werkt of gaat werken, bouwt u minder pensioen op. Uw pensioengrondslag is of wordt namelijk lager. Deze wordt gecorrigeerd met de deeltijdfactor. Bijvoorbeeld: u werkt 32 uur per week van de fulltime 40 uur. De deeltijdfactor is dan 32 / 40 = 0,8.
Ik ben verhuisd, moet ik dat doorgeven aan het pensioenfonds?
Als u in Nederland woont en verhuist naar een ander adres in Nederland hoeft u de adreswijziging niet aan ons door te geven. Als u uw nieuwe adres doorgeeft aan uw gemeente ontvangen wij automatisch uw nieuwe adresgegevens van de Gemeentelijke Basis Administratie.

Als u naar het buitenland verhuist, is het belangrijk dat u de adreswijziging wel schriftelijk aan ons doorgeeft.

Als u pensioen ontvangt en in het buitenland woont, bent u verplicht om twee keer per jaar een ‘attestatie de vita’ (een bewijs van in leven zijn) naar het pensioenfonds op te sturen. Voor pensioenen die lager zijn dan € 1.200,-- per jaar geldt dat eenmaal per jaar een attestatie de vita moet worden opgestuurd. U wordt hiervoor door het pensioenfonds aangeschreven.

Vragen over de overstap

Staat uw vraag er niet bij of is een antwoord niet duidelijk? Neem dan contact op met de pensioenadministratie van RiskCo. U kunt hen op werkdagen telefonisch bereiken tussen 9:00 - 17:00 op telefoonummer 020 - 208 5129. Een email sturen kan ook aan pensioenfonds.vnu@RiskCoAdministrations.com.

Indexatie en inhaalindexatie

Waarom hanteert Aegon voor het vaststellen van de indexatie niet de Nederlandse prijsindex (CPI)?
Alle verzekeraars gebruiken voor het garanderen van indexatie de Europese index voor consumentenprijzen. Dat is de HICPxT en niet de CPI. Ons pensioenfonds had geen andere keuze bij het afspreken van de gegarandeerde indexatie.
Waarom ontvangen we per 1 januari 2021 geen indexatie?
Aegon verhoogt per 1 januari de pensioenen niet. Dit komt omdat de Europese index voor consumentenprijzen, de HICPxT, in de periode oktober 2019 – oktober 2020 niet is gestegen, maar juist met 0,41% is gedaald. Aegon kijkt ieder jaar hoeveel de prijzen zijn gestegen tussen oktober en oktober van het jaar daarvoor. Dus voor de indexatie op 1 januari 2021 kijkt Aegon naar de prijsstijging tussen oktober 2019 en oktober 2020. De pensioenen gaan door de daling van de index niet omlaag, maar blijven gelijk.
Kom ik in aanmerking voor inhaalindexatie?
Iedereen heeft van Pensioenfonds VNU i.l. op 31 december 2020 een brief gehad met de aankondiging of hij of zij wel of geen inhaalindexatie krijgt. Deelnemers die in de periode 2009 – 2014 een achterstand hebben opgelopen, krijgen eenmalig een extra verhoging van hun pensioen. Wie in die periode geen achterstand heeft opgelopen, krijgt geen extra verhoging van zijn of haar pensioen.
Wanneer ontvang ik als pensioengerechtigde mijn inhaalindexatie?
De inhaalindexatie kennen we met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 toe. Pensioenfonds VNU i.l. heeft aan de pensioengerechtigden die voor deze inhaalindexatie in aanmerking komen al een nabetaling gedaan over de periode 2019 en 2020. Over de periode vanaf januari 2021 tot aan de verwerking van de inhaalindexatie in haar administratie, doet Aegon de nabetaling. Naar verwachting gebeurt dat in de tweede helft van 2021. Aegon zal ook de pensioenen van iedereen die nog niet met pensioen is, maar wel voor inhaalindexatie in aanmerking komt, in de tweede helft van 2021 verhogen. Aegon zal alle betrokkenen hierover informeren.

Algemene vragen over de overstap

Waarom maakt het pensioenfonds de overstap naar Aegon, een verzekeraar?
Het pensioenfonds maakt de overstap naar Aegon om alle pensioenen en de toekomstige indexatie van deze pensioenen veilig te stellen. Daarnaast wordt het besturen van een pensioenfonds steeds complexer door toenemende regelgeving van de overheid en door de eisen die De Nederlandsche Bank aan pensioenfondsen stelt. Wanneer één of meer van de huidige bestuurders vertrekt, zal het steeds moeilijker worden om nieuwe, capabele bestuursleden te vinden.
Mijn pensioen is nu in goede handen, hoe weet ik dat dit bij Aegon straks ook zo is?
Aegon is een solide verzekeraar en de meest kredietwaardige verzekeraar in Nederland. Door de overstap naar Aegon worden zowel uw pensioen èn de toekomstige indexatie over uw pensioen gegarandeerd. Bovendien staan verzekeraars onder streng toezicht van De Nederlandsche Bank en zijn zij gebonden aan wet- en regelgeving. Daardoor is uw pensioen bij Aegon in goede handen.
Hoe wordt mijn pensioen bij Aegon geïndexeerd?
Op 1 januari 2020 wordt uw pensioen nog (volledig) geïndexeerd door het pensioenfonds. Vanaf 1 januari 2021 krijgt u gegarandeerd ieder jaar een volledige indexatie van Aegon. Verschil is wel dat het pensioenfonds indexeerde op basis van de Nederlandse prijsstijgingen en Aegon indexeert op basis van Europese prijsstijgingen. De officiële prijsindex waar Aegon naar kijkt heet ‘HICPxT’. Deze is over het verleden gemiddeld gelijk aan de Nederlandse prijsindex. De Europese prijsindex wordt gepubliceerd op: HICPxT.
Ga ik automatisch over naar Aegon of moet ik daar zelf iets voor doen?
U hoeft zelf niets te doen. De overstap wordt voor u geregeld. Als u de informatie die u ontvangt goed leest, blijft u op de hoogte van de overstap.
Is de overstap vrijwillig of moet ik mee naar Aegon?
Het pensioenfonds gaat zichzelf opheffen. Bij wet is geregeld dat dan iedereen verplicht meegaat in de overstap. Zodra alles is overgedragen en alles administratief is afgerond, zal het pensioenfonds ophouden te bestaan.
Bij wie kan ik met mijn vragen terecht na de overstap?
Zodra Aegon de administratie heeft overgenomen, ontvangt u daarover bericht. In dat bericht zijn dan de contactgegevens van Aegon opgenomen, waar u terecht kunt met vragen. Tot die tijd kunt u met uw vragen terecht bij RiskCo.
Ben ik bij Aegon beter af dan nu?
Door de overstap naar Aegon wordt niet alleen de uitbetaling, maar ook de toekomstige indexatie van uw pensioen veiliggesteld. Daardoor is uw pensioen zeker en blijft het zijn waarde behouden.
Kost de overstap naar de verzekeraar mij geld?
Er worden u als individu geen kosten in rekening gebracht.
Kan ik specifieke informatie krijgen over de hoogte van mijn pensioen nu bij Pensioenfonds VNU en straks bij Aegon?
De hoogte van uw pensioen bij Aegon is hetzelfde als bij Pensioenfonds VNU, het pensioen gaat 1 op 1 over. Dit gebeurt met grote zorgvuldigheid. Zodra Aegon de administratie volledig heeft overgenomen ontvangt u een eindopgave van het pensioenfonds en een beginopgave van Aegon zodat u ook zelf kunt zien dat het pensioen hetzelfde is gebleven. Daarnaast kunt u inloggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl. U ziet daar hoeveel pensioen u heeft opgebouwd.
Mag een pensioenfonds wel overstappen naar een verzekeraar zoals Aegon?
Dat mag, maar hier is wel toestemming voor nodig van De Nederlandsche Bank. Ook is het Verantwoordingsorgaan betrokken bij de overstap. De Nederlandsche Bank is reeds geïnformeerd over de overstap. Het Verantwoordingsorgaan heeft positief geadviseerd.

Vragen van (bijna) gepensioneerden

Ik ben gepensioneerd, wat gebeurt er met de uitbetaling van mijn pensioen?
U krijgt uw pensioen net als bij pensioenfonds VNU iedere maand automatisch op uw rekening gestort. Wel is de datum waarop dat gebeurt gewijzigd naar de 25e van de maand. Als de 25e in een weekend valt, ontvangt u uw pensioenuitkering op de vrijdag vóór het weekend. Daarover heeft u van ons een brief ontvangen. De datum is in stappen gewijzigd.
Hoe weet de verzekeraar dat ik bijna met pensioen ga?
Uw gegevens zijn in principe bij de verzekeraar bekend. Ongeveer zes maanden voor uw pensioendatum krijgt u automatisch bericht van Aegon. Als u twijfelt of het pensioenfonds of Aegon over uw laatste adres beschikt, bijvoorbeeld omdat u in het buitenland woont of heeft gewoond, dan adviseren wij u om uw laatste adresgegevens aan ons door te geven.

Algemene vragen over uw pensioen en de overstap

Wat gebeurt er met mijn pensioen door de overstap naar Aegon?
U houdt hetzelfde pensioen, alleen de beheerder van uw pensioen verandert. Dit wordt Aegon in plaats van het pensioenfonds.
Hoe weet Aegon dat er iets wijzigt in mijn persoonlijke situatie?
Net als het pensioenfonds heeft ook Aegon een koppeling met de gemeentelijke basisadministratie. Wanneer u verhuist binnen Nederland, bij een overlijden, als u trouwt, bij een echtscheiding en het aangaan of beëindigen van een geregistreerd partnerschap krijgt Aegon automatisch bericht van uw gemeente. Zaken die niet bij de (Nederlandse) gemeente bekend zijn, zoals een notariële samenleving of een verhuizing naar (of in) het buitenland moet u (net als nu) zelf doorgeven aan Aegon. Dit doet u zodra u bericht heeft ontvangen dat Aegon de administratie volledig heeft overgenomen. Tot die tijd blijft u wijzigingen doorgeven aan RiskCo.
Krijg ik van Aegon straks ook een Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?
Ja, het verstrekkenvan een UPO is ook voor Aegon een wettelijke verplichting. Hoe Aegon dit praktisch uitvoert zult u te zijner tijd van Aegon te horen krijgen.
Heeft mijn partner recht op partnerpensioen als ik kom te overlijden?
Net als bij het pensioenfonds is er ook bij Aegon voor u een partnerpensioen verzekerd. Dit partnerpensioen wordt na uw overlijden uitgekeerd aan de partner waarmee u vóór de pensioendatum bent getrouwd of een registreerd partnerschap bent aangegaan of een notarieel samenlevingscontract hebt afgesloten of een partner waarmee u aantoonbaar vóór de pensioendatum minimaal zes maanden op hetzelfde adres een gezamenlijk huishouding heeft gehad.
Kan ik mijn opgebouwde pensioen niet elders onderbrengen in plaats van bij Aegon?
Bij de overstap gaat iedereen mee naar Aegon; u kunt bij de overstap niet voor een andere verzekeraar kiezen. Doordat de overstap voor iedereen geldt, heeft het pensioenfonds een goede deal met Aegon kunnen sluiten en ontvangt u in de toekomst gegarandeerd jaarlijks indexatie.
Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik arbeidsongeschikt ben of word?
Als u vóór 1 januari 2020 al arbeidsongeschikt was en uw pensioenopbouw premievrij doorliep bij het pensioenfonds, dan loopt deze opbouw ook vanaf 1 januari 2020 gewoon door bij Aegon. Als u minder arbeidsongeschikt wordt, dan wordt de jaarlijkse opbouw van uw pensioen verlaagd. Als u meer arbeidsongeschikt wordt, dan blijft de opbouw per jaar hetzelfde, deze wordt dan niet verhoogd.
Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik arbeidsongeschikt word in 2020?
Werknemers die vóór 1 januari 2020 ziek zijn geworden, maar pas na 1 januari 2020 officieel arbeidsongeschikt worden, ontvangen ook bij Aegon, voortzetting van hun pensioenopbouw voor het deel dat ze arbeidsongeschikt zijn.
Ik ben pas na mijn uitdiensttreding bij VNU arbeidsongeschikt geworden. Wat zijn de gevolgen voor mijn pensioen?
Voor oud werknemers die na hun uitdiensttreding arbeidsongeschikt zijn geworden verandert er niets.
Kan mijn elders opgebouwd pensioen ook overgedragen worden naar Aegon?
Nee dat kan niet.
Krijg ik straks ook indexatie?
Jazeker, dat is één van de belangrijke redenen van de overstap naar Aegon. Indexatie is voortaan gegarandeerd.

Vragen voor oud werknemers

Wat moet ik doen als ik eerder met pensioen wil gaan?
Als u eerder met pensioen wilt gaan, moet u dit 6 maanden voor de door uw gekozen pensioendatum aanvragen bij RiskCo. U kunt tot 5 jaar vóór uw AOW-datum uw pensioen eerder in laten gaan. Onder bepaalde voorwaarden kunt u op zijn vroegst zelfs vanaf 60 jaar met pensioen. RiskCo kan u meer vertellen over de eventuele voorwaarden en de consequenties die dit voor de hoogte van uw pensioen heeft. In het algemeen geldt: hoe eerder u met pensioen gaat, des te lager uw pensioen is. Uw pensioen wordt immers over een langere periode uitgekeerd. Als u ook uw pensioen van andere werkgevers wilt vervroegen, kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar ziet u welke pensioenen u allemaal heeft opgebouwd en wat de contactgegevens zijn van uw andere pensioenuitvoerders.

Vragen van medewerkers Nielsen

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik uit dienst ga en een nieuwe baan heb?
Tot 1 januari 2020 heeft u pensioen opgebouwd bij Pensioenfonds VNU. Het pensioen dat u tot die tijd heeft opgebouwd gaat mee in de overstap naar Aegon. Krijgt u een nieuwe baan na de overstap, bij een nieuwe werkgever dan heeft u het recht om uw pensioen over te dragen. Om dit op te starten moet u een verzoek tot waardeoverdracht indienen bij uw nieuwe werkgever. Door de overstap naar Aegon is jaarlijkse indexatie van uw pensioen gegarandeerd. Voordat u definitief besluit om uw pensioen over te dragen is het goed om na te gaan hoe dit is geregeld bij uw nieuwe werkgever.
Is uw opgebouwde pensioen lager dan € 484,09 (2019)? Dan gaat de overdracht automatisch en hoeft u niets te doen.
Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik uit dienst ga maar (nog) geen andere baan heb?
Gaat u uit dienst maar heeft u nog geen nieuwe baan dan blijft uw pensioen bij Aegon staan totdat u met pensioen gaat of totdat u weer een nieuwe baan krijgt. Dan mag u het pensioen alsnog overdragen naar die nieuwe werkgever. Om dit op te starten moet u een verzoek tot waardeoverdracht indienen bij uw nieuwe werkgever. Door de overstap naar Aegon is jaarlijkse indexatie van uw pensioen gegarandeerd. Voordat u definitief besluit om uw pensioen over te dragen is het goed om na te gaan hoe dit is geregeld bij uw nieuwe werkgever.
Is uw opgebouwde pensioen lager dan € 484,09 (2019) dan gaat de overdracht automatisch en hoeft u niets te doen.
Wat moet ik doen als ik eerder met pensioen wil gaan?
Als u eerder met pensioen wilt gaan, moet u dit 6 maanden voor de door uw gekozen pensioendatum aanvragen bij RiskCo. U kunt tot 5 jaar vóór uw AOW-datum uw pensioen eerder in laten gaan. Onder bepaalde voorwaarden kunt u op zijn vroegst zelfs vanaf 60 jaar met pensioen. RiskCo kan u meer vertellen over de eventuele voorwaarden en de consequenties die dit voor de hoogte van uw pensioen heeft. In het algemeen geldt: hoe eerder u met pensioen gaat, des te lager uw pensioen is. Uw pensioen wordt immers over een langere periode uitgekeerd. Als u ook uw pensioen van andere werkgevers wilt vervroegen, kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar ziet u welke pensioenen u allemaal heeft opgebouwd en wat de contactgegevens zijn van uw andere pensioenuitvoerders.
Wat zijn de gevolgen van de overstap voor mijn partnerpensioen?
Tot 1 januari 2020 bouwt u partnerpensioen op bij Pensioenfonds VNU. Het tot die datum opgebouwde partnerpensioen gaat mee in de overstap naar Aegon en wordt vervolgens jaarlijks gegarandeerd geïndexeerd, ook als u nog geen pensioenuitkering ontvangt.
In het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van 2020 staat de hoogte van uw partnerpensioen per 31 december 2019 bij pensioenfonds VNU vermeld. Vanaf 1 januari 2020 heeft u een nieuwe pensioenregeling bij "BeFrank". Uw werkgever en BeFrank zullen u informeren over het verzekerde partnerpensioen in uw nieuwe pensioenregeling.