Het bestuur draagt zorg voor de organisatie van adequaat en transparant intern toezicht en heeft daarom een visitatiecommissie ingesteld, bestaande uit drie externe deskundigen. Het bestuur heeft na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan, “Toezicht Op Maat” bestaande uit de heren D. Wenting, H.J. Strang en L.G. van den Hoek benoemd als visitatiecommissie. De visitatiecommissie beoordeelt jaarlijks het functioneren van het bestuur op:

  • de beleids- en bestuursprocedures en -processen binnen het fonds;
  • de manier waarop het fonds wordt aangestuurd;
  • de manier waarop het bestuur omgaat met risico’s.

Het samenvattend oordeel van de laatste visitatie over de reguliere bedrijfsvoering was:

De visitatiecommissie stelt vast dat de reguliere beleids- en bestuurlijke processen op orde zijn. De reguliere bedrijfsvoering heeft met het oog op de beperkte horizon van het fonds een pragmatisch karakter, doch krijgt voldoende aandacht. De agenda van bestuursvergaderingen bestaat naast het agendapunt 'toekomst van het fonds' consequent uit onderwerpen die samenhangen met reguliere bedrijfsvoering en besluitvorming. Communicatie, compliance en risicomanagement zijn vaste agendapunten. Periodiek en tijdig actualiseren van fondsdocumenten is geborgd. Periodiek worden uitvoerings- en beleggingsrapportages besproken en fondsdocumenten geactualiseerd. Begrijpelijkerwijs zijn uitsluitend wettelijke vereiste aanpassingen in beleid doorgevoerd.

Het samenvattend oordeel van de laatste visitatie over de toekomst van het fonds was:

Besluitvorming rond de toekomst van het fonds vindt gedegen plaats met oog voor de belanghebbenden en het evenwichtig afwegen van de belangen. Het verantwoordingsorgaan en andere stakeholders worden goed meegenomen in het proces, waarbij het zaak blijft de lijnen met het verantwoordingsorgaan kort te houden naarmate het liquidatieproces vordert. Risico's samenhangend met collectieve waardeoverdracht en liquidatie zijn goed uitgewerkt, beheersing vindt pragmatisch bij behandeling van de relevante thema's adequaat plaats.