Vanaf 1 januari 2015 zijn de pensioenregelingen van VNU-A, NMR en AC Nielsen hetzelfde; ze zijn geharmoniseerd. Ook het indexatiebeleid van deze regelingen is geharmoniseerd. Het indexatiebeleid geeft aan op welke wijze pensioenen worden verhoogd. Tot en met 1 januari 2015 was het indexatiebeleid samengevat als volgt:

RegelingGroepIndexcijfer dat werd gevolgdReferentieperiodeZie toelichting
VNU-A actieven n.v.t. n.v.t. 1
VNU-A inactieven prijsindex oktober-oktober 2
NMR actieven loonindex augustus-augustus 3
NMR inactieven minimum loonindex en prijsindex augustus-augustus 4
AC Nielsen   n.v.t. n.v.t. 5
  1. VNU-A betrof een eindloonregeling. De pensioenen van actieve deelnemers werden niet geïndexeerd maar verhoogd op basis van het laatste salaris.
  2. De pensioenen van de inactieven van VNU-A werden verhoogd op basis van de ‘consumentenprijsindex alle huishoudens afgeleid’ gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Referentieperiode oktober-oktober betekent dat voor de indexatie van bijvoorbeeld 1 januari 2015 wordt gekeken naar de prijsstijging tussen oktober 2013 en oktober 2014.
  3. De pensioenen van de actieve deelnemers van NMR werden verhoogd op basis van het indexcijfer ‘cao-lonen (per uur incl. bijzondere beloningen) Particuliere bedrijven’ gepubliceerd door het CBS. Referentieperiode augustus-augustus betekent dat voor de indexatie van bijvoorbeeld 1 januari 2015 wordt gekeken naar de loonstijging tussen augustus 2013 en augustus 2014.
  4. Voor de inactieven van NMR gold in principe de prijsindex, maar zij mochten geen hogere indexatie dan de actieven van NMR ontvangen. Met andere woorden als de loonindex lager was dan de prijsindex ontvingen zij een verhoging op basis van de loonindex.
  5. De werknemers van AC Nielsen bouwden tot 1 januari 2015 geen pensioen op bij Pensioenfonds VNU en vielen onder het indexatiebeleid van Pensioenfonds AC Nielsen Nederland B.V.

Ná harmonisatie is het indexatiebeleid als volgt:

Regeling:GroepIndexcijfer dat wordt gevolgdReferentieperiodeZie toelichting
VNU-A actieven loonindex oktober-oktober 1
VNU-A inactieven prijsindex oktober-oktober 2
NMR actieven loonindex oktober-oktober 3
NMR inactieven prijsindex oktober-oktober 4
AC Nielsen actieven loonindex oktober-oktober 5

In de nieuwe situatie is de referentieperiode voor iedereen hetzelfde. De indexatie van alle actieven is gebaseerd op de loonindex en voor de inactieven is het uitgangspunt de prijsindex.

  1. Actieve deelnemers van VNU-A hebben vanaf 1 januari 2015 niet langer een eindloonregeling, maar dezelfde middelloonregeling als NMR. De tot en met 31 december 2014 in de eindloonregeling opgebouwde pensioenen worden geïndexeerd met de loonindex zolang de deelnemer in dienst is. Omdat de eindloonregeling VNU-A afsluit per 31 december 2014 met het salaris per die datum, zal de eerste indexatie over de opgebouwde aanspraken geschieden op 1 januari 2016.
  2. Voor de inactieven van VNU-A verandert er niets.
  3. Voor de actieve deelnemers van de NMR-regeling verandert alleen de referentieperiode van augustus-augustus naar oktober-oktober. Om de referentieperiode gelijk te trekken geldt dat voor de eerstvolgende indexatie (per 1 januari 2016) gekeken zal worden naar de referentieperiode augustus 2014 tot en met oktober 2015. De daarop volgende jaren geldt de referentieperiode oktober - oktober.
  4. Voor de inactieven van NMR geld nu alleen de prijsindex. Zij gaan erop vooruit omdat niet meer het minimum wordt genomen van de prijsindex en de loonindex. Ook voor hen geldt dat de referentieperiode wordt aangepast conform de actieve deelnemers van NMR.
  5. De actieve deelnemers van AC Nielsen zijn per 1 januari 2015 toegetreden tot het pensioenfonds. Voor hen gelden dezelfde indexatieregels als voor de actieve deelnemers van VNU-A en NMR. De inactieve deelnemers van AC Nielsen zijn op 1 januari 2015 achtergebleven bij Pensioenfonds AC Nielsen. Een werknemer van AC Nielsen die ná 1 januari 2015 inactief wordt, krijgt vanaf het moment van uitdiensttreding een verhoging op basis van de prijsindex (conform de inactieven van VNU-A en NMR).