Het VNU Pensioenfonds heeft een vrij behoudend beleggingsbeleid. Dit komt onder meer door de leeftijdsopbouw van de aangeslotenen en de aard van het fonds. Het fonds streeft naar rendementsoptimalisatie binnen een acceptabel risicoprofiel om de pensioenaanspraken van de (gewezen) deelnemers en de pensioenrechten van pensioengerechtigden veilig te stellen en om in de toekomst indexatie te kunnen geven. De gemaakte strategische keuzes zijn bepaald op basis van risico– en rendementsoverwegingen in samenhang met de verplichtingenstructuur.

De beleggingen zijn onderverdeeld over twee gesepareerde beleggingsdepots. Het eerste depot betreft de beleggingen uit hoofde van het herverzekerde contract met Aegon Levensverzekering; voor de nominale pensioenaanspraken zijn in dat contract het beleggingsrisico, het zogenaamde ‘langleven’risico, het overlijdensrisico en het arbeidsongeschiktheidsrisico afgedekt. Het merendeel van dit depot (80%) is belegd in staatsobligaties, bedrijfsobligaties en andere vastrentende producten; het overige gedeelte (20%) is belegd in zakelijke waarden (aandelen en vastgoed). Gezien het herverzekerde karakter is Aegon voor dit depot primair beleidsbepalend.

Het tweede depot betreft het vermogen van het fonds, dat wordt belegd ter financiering van de aan de pensioengerechtigden toegezegde (en in de toekomst toe te zeggen) toeslagen. Het beleggingsrisico, dat met dit depot gelopen wordt, is voor rekening van het fonds. In dit depot wordt eveneens 80% belegd in vastrentende waarden en 20% in zakelijke waarden.

Het fonds heeft het vermogensbeheer uitbesteed aan Aegon Asset Management. Aegon legt aan de Beleggingsadviescommissie en het bestuur verantwoording af over de resultaten en het gevoerde beleid.