Het bestuur draagt zorg voor de organisatie van adequaat en transparant intern toezicht en heeft daarom een visitatiecommissie ingesteld, bestaande uit drie externe deskundigen. Het bestuur heeft na consultering van het verantwoordingsorgaan, “Toezicht Op Maat” bestaande uit de heren D. Wenting, H.J. Strang en J. Groenewoud benoemd als visitatiecommissie. De visitatiecommissie beoordeelt jaarlijks het functioneren van het bestuur op:

  • de beleids- en bestuursprocedures en –processen binnen het fonds;
  • de manier waarop het fonds wordt aangestuurd;
  • de manier waarop het bestuur omgaat met risico’s.

Het samenvattend oordeel van de laatste visitatie was:

“Op basis van de uitgevoerde visitatie zijn wij van oordeel dat het bestuur een verantwoord beleid voert en de algemene gang van zaken in het pensioenfonds goed aanstuurt. De risicobeheersing is passend bij aard, omvang en complexiteit van het fonds. Er is goed aandacht voor evenwichtige belangenafweging.”